کسی هست به من کمک کند؟ 

من حالم بد و بدتر می شود... 

کاسه سرم داغ شده، ضربان قلبم رو توی سینه ام حس میکنم.

من چهقدر تنهایم :(

از او نمی گویم... نه نمیگویم. 

او آدم خوبی است، من همان سمَ ـم !

یک آدم سمی که بهتر است بمیرد، تا انسان های خوب، خوب بمانند.

بماند باقی عمرم به خوبی، تو که خوب بمانی... 

عجب شبی شاید شود امشب!

آخرین شب آرامش...