می شود! 

 می شود بهار بیایید!

هوا بهاری باشد!

و وجودت در این بهار ،  سرد و برفی و مستاصل باشد!