باران با سرانگشتانش به روی شیشه می زند.
آسمان نیز انگار دلش پر شده و بارانش سر ریز شده... 
من چشمانم را می بندم و به آهنگ تنهای،  تنهای معین گوش می دهم...


پ.ن: دلم بسیار گرفته است. غمگین غمگینم:(
پ.ن: محتوای آهنگ غم انگیز است! (توجه)