چون شبی دیدم تو را در خواب پهلوی خودم

بعد از آن شب، باز می خوابم به پهلو بیشتر

<علیرضا الیاسی>


+پ.ن:
 مصرع نخست من تو را می بوسم!
در مصرع بعد هم تو را می بوسم!
ایراد ندارد به کسی چه؟ اصلاً؟!
شعر خودم است، من تو را می بوسم
<جلیل صفربیگی>
++پ.ن:
:)