به ندرت اینقدر کلافه با چاشنی عصبی می شوم ، که این مواقع دوست دارم کاری که اصلا توی عمرم نکردم رو انجام بدم!

کاری که الان مثل کتک زدن یه نفر تا حد مرگ!  اینقدر بزنی، با تمام اعضا و جوارح ات عمل کتک زدن رو انجام بدی، به نحوی که خون از تمام اعضا و جوارح آن بخت برگشته!  مث چشمه فوران کنه بیرون! به طوری که با کوفتن تو سرش،  خون بپاشه تو صورتت!  بعد یه نیمچه لبخندی بزنم، توی این حین با دو انگشت اشاره و سبابه فرو کنم توی چشمای طرف و کامل از حدقه بکشم بیرون و بعد توی مشتم له اش کنی!! 

ااای حال میده...!!


+آخیش:)